1.- DEFINIȚII

Condiții Generale: Termeni și condiții specificate în prezentul document și susceptibile de modificare conform Clausulei 2.

Contract: Concomitenta ofertei și cererii, care poate consta în acceptarea de către PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. a comenzii sau ordinului Clientului sau în orice alt acord.

Client: Persoană fizică sau juridică care achiziționează Produse sau Servicii de la PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U.

Forță Majoră: Circumstanțe care scapă de sub controlul rezonabil al PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. Ca exemple de astfel de circumstanțe, dar fără a se limita la acestea, se includ grevele, problemele de transport, furnizare sau producție, fluctuațiile cursurilor de schimb, acțiunile guvernamentale și dezastrele naturale.

Produse: Bunurile (sau orice parte a lor) furnizate de PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U.

Proprietate Intelectuală: Brevete, modele de utilitate, drepturi de autor și drepturi conexe, semne distinctive, nume de domeniu, secrete industriale și informații confidențiale, topografii ale produselor semiconductoare și baze de date; derivate sau legate de Produse sau Servicii.

Servicii: Furnizarea de consultanță tehnică de către PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. în legătură cu Produsele.

2- DOMENIUL DE APLICARE

Aceste Condiții Generale sunt aplicabile oricărei vânzări de Produse sau Servicii descrise în broșurile noastre, liste de prețuri, anunțuri, oferte, internet sau verbal. Orice modificare va fi efectuată în scris de către PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. Alți termeni sau condiții sunt excluși. Plasarea comenzii dvs. presupune acceptarea acestor Condiții Generale. PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. își rezervă dreptul de a modifica Condițiile Generale în orice moment.

3- COMANDĂ/CONTRACT

Comenzile vor fi acceptate prin e-mail și vor deveni obligatorii numai după ce vor fi acceptate de PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. prin confirmarea comenzii prin oricare dintre mijloacele de comunicare menționate mai sus, conform Clausulei 21. Clientul trebuie să verifice confirmarea comenzii și să ne notifice, imediat și în niciun caz mai târziu de două săptămâni, în scris, orice eroare. În caz contrar, descrierea Produsului din confirmarea comenzii va face parte din acest contract și va fi obligatorie pentru părți. Cataloagele, broșurile publicitare și alte documente publicitare care fac parte din oferta vor fi proprietate exclusivă a PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U., și trebuie returnate sau distruse după încheierea relației contractuale. În caz de anulare totală sau parțială din partea dvs. a unei comenzi acceptate, Clientul trebuie să plătească către PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. 5% din valoarea mărfurilor anulate cu titlu de costuri de anulare.

Descrierile Produsului, reprezentările și datele tehnice incluse în publicitate sunt simple descrieri ale performanțelor, fără a face în niciun caz parte din Contract decât dacă sunt incluse expres în el.

Garanțiile sunt reglementate în Clausula 7 a acestor Condiții Generale. Orice garanție în afara celor reglementate în această clauză va fi doar garanția producătorului sau fabricantului și va cădea sub responsabilitatea acestuia.

PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. își rezervă dreptul de a modifica prestațiile cu condiția ca acestea să nu reprezinte elemente esențiale ale Contractului și ca modificarea să fie în favoarea Clientului.

PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. este autorizată să efectueze unilateral modificările corespunzătoare referitoare la Servicii atunci când este necesar pentru a respecta legislația în vigoare sau cerințele de securitate, sau când acestea nu afectează în mod semnificativ natura sau calitatea acestora.

În niciun caz data de livrare a Produselor nu poate fi considerată o condiție esențială a Contractului, și nu se poate solicita nicio răspundere din partea PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. pentru întârzierile care nu îi pot fi imputate.

4- PREȚ ȘI TERMENI DE PLATĂ

Ofertele sau ofertele economice vor fi valabile numai în scris și pentru perioada indicată în acestea. Dacă nu se indică nicio perioadă, aceasta va fi de 7 zile. Prețul Produsului și termenii și condițiile de plată vor fi stabilite în confirmarea comenzii. Ratele de schimb valutar, taxele vamale, asigurările și costurile de producție (inclusiv cele ale componentelor și Serviciilor) pot determina PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. să ajusteze prețurile sale. Plata se va efectua la momentul plasării comenzii sau în condițiile stabilite în confirmarea comenzii. PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. poate suspenda livrarea bunurilor sau furnizarea serviciilor până la plata integrală a acestora. În caz de întârziere în plata (întârziere), se vor percepe costurile de recuperare și se va aplica dobânda legală de întârziere asupra sumei datorate începând de la data scadenței plății și până la plata integrală. PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. își rezervă dreptul de a solicita aprobarea prealabilă pentru debitările cu cardul de credit sau de plată și/s au certificarea bancară a cecurilor.

Prețul Produselor nu va include costurile și taxele de ambalare, asigurare, transport și taxele aferente, care vor fi facturate separat. PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. poate, cu notificare prealabilă în scris către Client în orice moment înainte de livrare, să crească prețul Produselor sau Serviciilor pentru a reflecta orice creștere a costului acestora cauzată de: 1) factori din afara controlului PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. (fluctuații ale ratelor de schimb, creșteri ale impozitelor sau taxelor, creșteri ale costurilor cu forța de muncă sau a materiilor prime); 2) solicitarea Clientului de a modifica data de livrare, cantitatea, tipul sau specificațiile Produselor solicitate; și 3) orice întârziere datorată unor instrucțiuni corespunzătoare și precise din partea Clientului.

5- LIVRARE/TITLU/RISC

Livrarea se va efectua în termenul indicat în confirmarea comenzii. Livrările pot fi efectuate în părți și vor fi în sarcina Clientului. Locul de livrare este indicat în confirmarea comenzii. Dacă Clientul respinge livrarea fără aprobarea noastră prealabilă, costurile sau daunele rezultate vor fi suportate de el, inclusiv stocarea, până la acceptare.

Transmiterea efectivă a proprietății Produselor vândute va avea loc, în toate privințele, numai după ce prețul acestora a fost plătit în întregime, existând între timp o rezervă de proprietate în favoarea PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. Până la plata integrală a prețului, Clientul nu poate vinde sau ipoteca Produsul.

Clientul este obligat să efectueze revizii și să aibă grijă de Produs pentru a-l păstra în stare perfectă până la plata integrală a prețului. De asemenea, Clientul trebuie să încheie o asigurare pentru Produs, polița căreia trebuie să fie prezentată înainte de finalizarea contractului către PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U.

6- ACCEPTARE

Clientul trebuie să examineze Produsul imediat după livrare, în termen de 48 de ore, pentru inspecție sau respingere. După această perioadă, se consideră că Clientul a acceptat Produsul. Pentru orice returnare, Clientul trebuie să solicite un număr de autorizație (RMA). Costurile de returnare vor fi suportate de el, cu excepția cazului în care există o justificare pentru returnare în termenii garanției Produsului incluse în pachet. Nu se va accepta nicio returnare care nu are un RMA atribuit. Nu se vor accepta returnări după trecerea a trei zile lucrătoare de la data livrării sau care nu au documentația, accesoriile și ambalajul originale.

Clientul nu poate respinge Produsele atunci când PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. livrează o cantitate de Produse mai mică sau mai mare cu 5% față de Produsele comandate, fără a afecta dreptul de a efectua ajustarea corespunzătoare în factura pentru excesul sau defectul în prețul Produselor livrate.

7- EXPEDIERE

Transportul din depozitul sau depozitele noastre către locul desemnat de cumpărător, precum și asigurarea transportului, sunt în sarcina cumpărătorului. Răspunderea PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. nu include daunele sau pierderile cauzate în timpul sau în timpul acestui transport. Alegerea tipului de expediere, transport și itinerarii va fi făcută de PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U., cu excepția cazului în care s-a convenit altceva cu Clientul.

PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. poate solicita formal Clientului returnarea materialelor de ambalare ale Produselor prin includerea expresă a acestei obligații în Contract sau confirmarea comenzii. Clientul trebuie să pună la dispoziție aceste materiale PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. atunci când i se cere, costurile de returnare a materialului fiind suportate de PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U.

Expedierea Produselor se consideră efectuată odată cu punerea acestora la dispoziția Clientului la locația indicată de acesta sau, în cazul în care Clientul colectează Produsele din instalațiile PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U., atunci când le colectează.

Dacă Clientul nu colectează Produsele după trei zile de la notificarea PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. care îi indică punerea acestora la dispoziție, cu excepția cazului în care lipsa de colectare se datorează unei cauze de Forță Major sau neîndeplinirii de către PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. a Contractului, livrarea Produselor se consideră corect efectuată în a treia zi de la notificarea menționată de punerea la dispoziție trimisă de PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. Clientului. De asemenea, Clientul va suporta costurile suplimentare rezultate din stocarea Produselor de către PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. până la colectare. Dacă în termen de 10 zile de la notificarea de punere la dispoziție efectuată de PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. către Client acesta nu a colectat Produsele, PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. va avea dreptul să vândă sau să dispună de toate sau parte din Produse și, după deducerea costurilor de vânzare și de stocare rezonabile, să factureze Clientului orice exces sau defect în prețul acestora. Datele de expediere sunt aproximative și în niciun caz nu vor fi considerate condiții esențiale ale Contractului. PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. nu va fi responsabilă pentru niciun întârziere rezultată din incapacitatea Clientului de a furniza instrucțiuni de expediere adecvate sau orice alte instrucțiuni relevante pentru livrarea Produselor.

PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. nu va fi responsabilă atunci când nu este posibilă livrarea Produselor sau când Produsele sunt deteriorate în tranzit către locul de livrare, dar va coopera în mod rezonabil cu Clientul, în măsura posibilităților, pentru a face o cerere corespunzătoare la asigurator. De asemenea, PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. nu va fi responsabilă pentru lipsa livrării Produselor atunci când aceasta se datorează unei cauze de Forță Major sau incapacității Clientului de a furniza informații și instrucțiuni adecvate și precise către PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U.

8- GARANȚII

Dacă Produsul furnizat este defect în timpul perioadei de garanție stabilită de producător și, după expirarea termenelor menționate mai jos, trebuie să tratați direct cu producătorul. Cu toate acestea, PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. va depune cele mai bune eforturi pentru a gestiona reclamația în fața acestuia.

PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. nu garantează și nu acceptă nicio responsabilitate pentru:

- Daune cauzate de instalarea incorectă, cu condiția ca această instalare să nu fi fost efectuată de PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U., utilizare, modificare sau reparații efectuate de o terță parte neautorizată sau de dumneavoastră;

- Daune cauzate de orice persoană sau forță externă, în special cele cauzate de neglijență sau condiții de lucru sau stocare inadecvate;

- Continuarea utilizării Produsului după ce PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. a fost notificată cu privire la existența unui defect în conformitate cu prevederile de mai sus;

- Orice instrucțiuni sau specificații furnizate de dumneavoastră și corect executate de PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U.

Fără a aduce atingere celor de mai sus, răspunderea PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. pentru încălcarea oricărei astfel de garanții, pentru angajamentele sale privind Serviciile sau pentru orice altă cauză, nu va depăși în niciun caz prețul Produsului stabilit în confirmarea comenzii. PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. nu va fi responsabilă pentru pierderile indirecte sau consecințiale de profit sau de orice fel rezultate sau legate de Contract.

9- SERVICII

Serviciile, atunci când sunt convenite cu Clientul, vor fi furnizate de către PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. sau compania indicată de acesta. Timpurile de răspuns sunt estimate și pot varia în funcție de locație / localizare sau accesibilitatea Produsului. Serviciul poate fi furnizat prin telefon sau internet atunci când este adecvat. Dacă este convenit și indicat în confirmarea comenzii, oferta de Serviciu poate include consultanță, instruire și/sau consultanță.

Cu excepția cazului în care este prevăzut expres în confirmarea comenzii, Serviciul nu include: articole excluse din garanție, modificări de configurare, reașezare, întreținere preventivă sau lucrări care, potrivit PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U., nu sunt necesare.

10- OBLIGAȚIILE CLIENTULUI

Clientul va răspunde pentru:

Alegerea proprie a Produsului și adecvarea acestuia pentru un scop sau o destinație;

Cheltuielile sale de telefonie și corespondență, dacă este cazul, pentru a contacta PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U.;

Clientul este obligat să accepte regulile din aceste Condiții Generale, fără a aduce atingere normelor imperative impuse de legislația comercial ă în vigoare.

11- LIMITĂRI ALE RĂSPUNDERII

PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. nu va fi responsabilă în niciun caz pentru pierderile indirecte sau consecințiale de profit sau de orice fel rezultate sau legate de Contract.

PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. nu va fi responsabilă pentru daune cauzate de neglijența dumneavoastră sau de a treților, cu excepția cazului în care această neglijență este cauzată de PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U., a angajaților săi sau a persoanelor care lucrează pentru PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U.

12- DATE PERSONALE

PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. poate colecta, prelucra și utiliza datele personale ale Clientului în scopurile prevăzute în lege. Prin acceptarea acestor Condiții Generale, Clientul își dă consimțământul pentru această colectare, prelucrare și utilizare a datelor personale.

13- LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA

Acest Contract este supus legii spaniole. Orice litigiu referitor la validitate, interpretare sau execuție a acestui Contract va fi supus jurisdicției exclusive a tribunalelor din [Locația Tribunalului competent], cu renunțarea la orice alt for.

14- FORȚĂ MAJOR

Nu ne asumăm responsabilitatea pentru întârzieri (inclusiv livrări sau servicii) cauzate de Forță Majoră. În cazurile de Forță Majoră, PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. va avea dreptul la o prelungire a execuției. Dacă cauza ar dura mai mult de 2 luni, acest acord ar putea fi reziliat de către oricare dintre părți, fără dreptul la compensație.

15- CONFIDENȚIALITATE

Informațiile referitoare la produse și servicii, proprietate intelectuală sau afaceri dezvăluite Clientului sau PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. sunt destinate utilizării exclusive și unice, astfel că ambele părți vor fi obligate să păstreze confidențialitatea totală în ceea ce privește datele și informațiile transmise. Clientul nu poate transfera aceste informații sau o parte din acestea către terți fără acordul prealabil și scris al PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U.

Aceste obligații de confidențialitate vor persista și după încetarea relațiilor cu PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. Prin urmare, Clientul va fi responsabil pentru orice utilizare abuzivă sau dezvăluire care se întâmplă în rândul personalului său sau a terților cărora le-a comunicat informațiile menționate.

16- PROTECȚIA DATELOR

În conformitate cu prevederile Legii Organice 15/1999 privind Protecția Datelor cu Caracter Personal și a normelor de dezvoltare, PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. informează Clientul că datele cu caracter personal necesare în urma solicitării de contract, tranzacții și/sau contractarea de produse și servicii care au loc prin orice mijloc, precum și procesele informatice referitoare la datele deja înregistrate, vor fi introduse într-un fișier creat sub responsabilitatea PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U., autorizând astfel societatea pentru prelucrarea acestor date. Colectarea și prelucrarea au drept scop menținerea relației contractuale stabilite între părți, gestionarea, administrarea, furnizarea, extinderea și îmbunătățirea serviciilor prestate și adaptarea acestora la preferințele și gusturile clienților.

De asemenea, datele Clientului pot fi folosite pentru trimiterea de informații tehnice, operaționale sau comerciale despre diferitele produse și servicii PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U., în prezent și în viitor, direct prin intermediul acesteia sau prin intermediul terților.

În cazul în care nu sunteți interesat ca datele dvs. să fie prelucrate în scopul acestor activități, ne puteți solicita să nu utilizăm datele dvs. în acest sens, exercitându-vă drepturile de acces, rectificare și ștergere prin comunicarea scrisă la adresa PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U.

Prin furnizarea datelor solicitate, Clientul declară că acestea sunt adevărate, exacte și complete și autorizează în mod expres PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. să le prelucreze în scopurile menționate anterior.

Clientul își poate exercita gratuit drepturile de acces, rectificare, ștergere și opoziție prin transmiterea unei comunicări scrise către PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U., la adresa Avenida Alquería de la Mina, 11. 46200 Paiporta (Valencia) Spania, trebuind să includă numele, prenumele, o copie a buletinului de identitate, o adresă pentru notificări și să indice în mod expres dreptul pe care dorește să îl exercite.

17- DREPTURILE CONSUMATORILOR

Nicio prevedere din acest contract nu va afecta în niciun fel dispozițiile de ordine publică referitoare la drepturile consumatorilor.

18- JURISDICȚIE ȘI APLICAREA LEGII

Prezentele Condiții Generale vor fi guvernate de legea spaniolă.

Pentru rezolvarea oricăror dubii, neînțelegeri sau divergențe care ar putea să apară în legătură cu îndeplinirea și interpretarea prezentului Contract, părțile se supun instanțelor și tribunalelor din orașul Valencia, renunțând la oricare altele care ar putea li se aplica.

19- INDEPENDENȚA ȘI INTEGRAREA DISPOZIȚIILOR

Dacă oricare dispoziție din aceste Condiții Generale ar fi declarată invalidă sau inaplicabilă de către un tribunal, celelalte dispoziții nu vor fi afectate.

20- SUBCONTRACTARE ȘI CESIONARE

Niciuna dintre părți nu poate transfera sau atribui orice obligații sau drepturi. Cu toate acestea, PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. poate subcontracta obligațiile sale către terți.

21- NECESITATEA FORMEI SCRISE

Notificările trebuie făcute în scris (manual, prin e-mail, fax sau poștă recomandată) și trimise reprezentantului legal al celeilalte părți.

22- INFORMAȚII

Clientul poate găsi informații despre PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. și procedurile sale pe site-ul web www.pnp.energy; puteți accesa această pagină pentru a afla orice actualizări.

23- TEXT AUTENTIC

Există versiuni ale acestor Condiții Generale de Afaceri în alte limbi. În cazul unor contradicții, neînțelegeri, litigii etc. referitoare la traducere, interpretare, îndeplinire, valabilitate, conținut etc. ale acestui document, versiunea în spaniolă va fi considerată singura cu valoare legală.