1- DEFINICIONS

Condicions Generals: Termes i condicions especificades al present document i susceptibles de modificació d'acord amb la Clàusula 2.

Contracte: la concurrència d'oferta i demanda, que podrà consistir en l'acceptació de PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. de la comanda o ordre del Client o en qualsevol altre acord

Client: persona física o jurídica que adquireix productes o serveis de PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U.

Força Major: circumstàncies que escapin al control raonable de PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. Com a exemple d'aquestes circumstàncies, però sense caràcter limitatiu, s'hi inclouen vagues, problemes de transport, subministrament o producció, fluctuacions de tipus de canvi, acció governamental i desastres naturals.

Productes: els béns (o qualsevol part) subministrats per PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U.

Propietat Intel·lectual: patents, models d'utilitat, drets d'autor i drets connexos, signes distintius, noms de domini, secrets industrials i informació confidencial, topografies de productes semiconductors i bases de dades; derivades o relacionades amb els productes o serveis.

Serveis: la prestació d'assessorament tècnic per part de PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. en relació amb els productes.

2- ÀMBIT D'APLICACIÓ

Aquestes Condicions Generals són aplicables a tota venda de Productes o Serveis descrits als nostres fulletons, llistes de preus, anuncis, pressupostos, Internet o verbalment. Qualsevol modificació es farà per escrit, per PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. S'exclouen qualsevol altre terme o condicions. La seva comanda suposa acceptar aquestes Condicions Generals. PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. es reserva el dret a modificar les condicions generals en qualsevol moment.

3- COMANDA/CONTRACTE

Les comandes s'acceptaran per correu electrònic i només seran vinculants un cop acceptades per PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. mitjançant confirmació de la comanda per qualsevol dels mitjans de comunicació abans descrits, de conformitat amb la Clàusula 21. El Client ha de verificar la confirmació de la comanda i notificar-nos, immediatament, i mai més tard de dues setmanes, per escrit, qualsevol error. En cas contrari, la descripció del Producte a la confirmació de la comanda passarà a integrar aquest contracte i serà vinculant per a les parts. Els catàlegs, fulletons publicitaris i altres documents publicitaris que formin part de l'oferta seran de propietat exclusiva de PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U., i hauran de ser retornats o destruïts una vegada finalitzada la relació contractual. En cas de cancel·lació total o parcial per part seva d'una comanda acceptada, el Client haurà de pagar a PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. el 5% del valor de la mercaderia cancel·lada en concepte de despeses de cancel·lació.

Las descripciones del Producto, representaciones y datos técnicos incluidas en la publicidad son meras descripciones de las prestaciones, sin que en ningún caso formen parte del Contrato a menos que en él se incluyan expresamente.

Les garanties es regulen a la Clàusula 7 d'aquestes Condicions Generals. Qualsevol garantia aliena a les regulades en aquesta clàusula serà únicament garantia del productor o fabricant i en seran d'exclusiva responsabilitat.

PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. es reserva el dret de modificar les prestacions sempre que no constitueixin elements essencials del Contracte i que la modificació sigui en benefici del Client.

PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. està facultat per fer unilateralment les modificacions oportunes respecte dels serveis quan això sigui necessari per complir amb la legislació vigent o requisits de seguretat, o que no afectin materialment la seva naturalesa o qualitat.

En cap cas no podrà entendre's la data de lliurament dels Productes com una condició essencial del Contracte, ni podrà exigir-se responsabilitat a PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. per retards no imputables a aquest.

4- PREU I TERMES DE PAGAMENT​

Els pressupostos o ofertes econòmiques només seran vàlids per escrit, i durant el termini que en ells s'indiqui. Si no s'indica cap termini, aquest serà de 7 dies. El preu del Producte i els termes i condicions de pagament s'establiran a la confirmació de la comanda. Els tipus de canvi de divisa, aranzels, assegurances i costos de producció (incloent-hi els de components i Serveis) poden fer que PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. ajusti els seus preus. El pagament es farà en el moment d'efectuar la comanda o, segons les condicions establertes a la confirmació de la comanda. PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. pot suspendre la lliurament del bé o la prestació del Servei fins al seu pagament total. En cas de retard en el pagament (mora), es cobraran els costos de recuperació i s'aplicarà l'interès moratori legal sobre la quantitat deu des de la data de venciment de pagament fins al seu pagament total. PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. es reserva el dret de requerir aprovació prèvia per als càrrecs en targetes de crèdit o pagament i/o la certificació bancària de xecs.​

El preu dels productes no inclourà els costos i els càrrecs d'empaquetament, assegurament, transport i impostos, els quals seran facturats a part. PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. podrà, prèvia notificació per escrit al Client en qualsevol moment previ al lliurament, incrementar el preu dels Productes o Serveis per reflectir qualsevol increment en el cost dels mateixos que es degui a: 1) factors fora del control de PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. (fluctuacions dels tipus de canvi, increments en els impostos o taxes, increments en els costos laborals o de les matèries primeres); 2) la sol·licitud del Client de modificar la data de lliurament, la quantitat, el tipus o les especificacions dels Productes sol·licitats; i 3) qualsevol retard degut a instruccions del Client adequades i precises.

5- LLIURAMENT/TÍTOL/RISC

El lliurament es realitzarà dins del termini indicat a la confirmació de comanda. Els lliuraments es poden fer per parts i seran a càrrec del Client. El lloc de lliurament s'indica a la confirmació de la comanda. Si el Client rebutja el lliurament sense la nostra aprovació prèvia, les despeses o danys resultants correran pel seu compte, incloent-hi l'emmagatzematge, fins a la seva acceptació.

L'efectiva transmissió de la propietat dels productes objecte de la compravenda es realitzarà, amb caràcter general, quan s'hagi pagat la totalitat del preu dels mateixos, mentre que mentrestant hi hagi una reserva de domini a favor de PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. Fins al pagament total del preu, el Client no podrà vendre o gravar el Producte.

El Client s'obliga a efectuar les revisions i les cures necessàries per a la perfecta conservació del Producte mentre no s'hagi desemborsat la totalitat del preu. Així mateix, el Client s'obliga contractar una assegurança sobre el Producte, la pòlissa del qual haurà d'acreditar davant PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. abans de la formalització de la compravenda.

6- ACCEPTACIÓ 

El Client haurà d'examinar el Producte immediatament després de la seva entrega dins del termini de 48 hores, per a la seva inspecció o rebuig. Una vegada transcorregut aquest termini, es considerarà que el Client ha acceptat el Producte. Per a qualsevol devolució, el Client haurà de sol·licitar un número d'autorització (RMA). Els costos de devolució aniran a càrrec seu, llevat que existeixi una justificació per la devolució en termes de la garantia del Producte inclosa al paquet. No es farà cap acceptació de devolució que no tingui assignat un RMA. No es farà cap acceptació de devolució passats tres dies laborables des de la data de lliurament o que no disposi de la documentació, accessoris i embalatge originals.

El Client no podrà rebutjar els Productes quan PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. en lliuri una quantitat d'aquests inferior o superior en un 5% als Productes contractats, sense perjudici de realitzar l'adequat ajust prorratejat a la factura pel sobrant o defecte en el preu dels Productes lliurats.

7- ENVIAMENT

El transport des del nostre/s magatzem(s) fins al lloc designat pel comprador, així com l'assegurança de transport, corren a càrrec del comprador. La responsabilitat de PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. no inclou danys o pèrdues causades per o durant aquest transport. La elecció del tipus d'enviament, transport i itineraris serà realitzada per PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U., llevat que s'hagi acordat alguna cosa diferent amb el Client.​

PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. podrà requerir formalment al Client la devolució dels materials d'embolcall dels Productes mitjançant la inclusió expressa d'aquesta obligació al Contracte o confirmació de la comanda. El Client haurà de posar a disposició de PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. aquests materials quan se li sol·liciti, corrent els costos de devolució del material a càrrec de PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U.

L'enviament dels Productes es satisferà amb la posada a disposició dels mateixos a la ubicació indicada pel Client o, en cas que sigui el Client qui reculli els Productes a les instal·lacions de PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U., quan els reculli.

Si el Client no recollís els Productes després de tres dies des de la notificació de PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. indicant-li la seva posada a disposició, excepte en els casos en què la manca de recollida sigui a causa de Força Major o de l'incompliment de PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. del Contracte, la lliurament dels Productes es considerarà correctament efectuat al tercer dia des de la referida notificació de posada a disposició enviada per PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. al Client. Així mateix, el Client correrà amb els costos addicionals derivats de l'emmagatzematge per part de PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. dels Productes fins que siguin recollits. Si passats 10 dies des de la notificació de posada a disposició realitzada per PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. al Client aquest no hagués recollit els mateixos, PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. tindrà dret a enajenar o disposar de tots o part dels Productes i, després de deduir els costos de venda i emmagatzematge raonables, facturar al Client qualsevol excessiu o defecte en el preu dels mateixos. Les dates d'enviament seran aproximades, i en cap cas es consideraran condició essencial del Contracte. PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. no serà responsable de cap retard resultant de la incapacitat del Client de subministrar-li instruccions d'enviament adequades o cap altra instrucció rellevant a efectes de la lliurament dels Productes.

PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. no serà responsable quan no sigui possible la lliurament dels Productes o quan els Productes siguin danificats durant el trànsit al lloc de lliurament, però cooperarà raonablement amb el Client, en la mesura de les seves possibilitats, en el moment que aquest faci la pertinent reclamació a l'asseguradora. Així mateix, PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. no serà responsable de la falta de lliurament dels Productes quan això esdevingui a causa de Força Major o de la incapacitat del Client de proporcionar a PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. informació i instruccions adequades i precises.

8- GARANTIES

Si el producte subministrat fos defectuós durant el termini de garantia estipulat pel fabricant, i una vegada exhaurits els terminis referits a continuació, Vostè haurà de tractar directament amb el fabricant. No obstant això, PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. farà els seus millors esforços per gestionar la reclamació davant d'aquest.

PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. no garanteix ni accepta responsabilitat per:

- Danys originats per instal·lació incorrecta, sempre i quan aquesta instal·lació no hagi estat efectuada per PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U., ús, modificació o reparació realitzada per tercer no degudament autoritzat, o per Vostè mateix;
- Danys causats per qualsevol persona o altra força externa, en particular aquells causats per negligència o condicions de treball o emmagatzematge inadequades;
- Continuació en l'ús del producte després d'haver notificat a PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. l'existència d'alguna defecte conforme a l'exposat a l'apartat anterior;
- Qualsevol instrucció o especificació donada per Vostè i executada correctament per PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U.

Sense perjudici dels anteriors, la responsabilitat de PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. per qualsevol violació d'aquesta garantia, pels seus compromisos de Serveis, o per qualsevol altre concepte, en cap cas excedirà el preu del Producte establert a la confirmació de la comanda. PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. no serà responsable de les pèrdues indirectes o consecuents de beneficis o de qualsevol mena derivades o en connexió amb el Contracte.

9- SERVEIS

Els Serveis, quan s'acordi la prestació dels mateixos amb el Client, seran prestats per PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. o l'empresa que aquest indiqui. Els temps de resposta són estimats i poden variar segons la ubicació o accessibilitat al Producte. El Servei es podrà proporcionar via telèfon o Internet quan sigui apropiat. Si està convençut i s'ha indicat a la confirmació de la comanda, l'oferta de Servei pot incloure assessorament, formació i/o consulta.​

Llevat que estigui expressament previst a la confirmació de la comanda, el Servei no inclou: articles exclosos de la garantia, canvis en la configuració, recol·locació, manteniment preventiu o treballs que, segons PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U., no siguin necessaris.

10- OBLIGACIONS DEL CLIENT

El Client respondrà per:

- La seva pròpia elecció del Producte i la idoneïtat del mateix per a un fi o propòsit;
- Les seves despeses de telèfon i correu, si s'escau, per contactar amb PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U.;

El Client es compromet a acceptar el que estigui regulat en les presents Condicions Generals, sense perjudici de les normes imperatives imposades per la legislació mercantil.

El Client es dirigirà al nostre personal amb la suficient cortesia, i facilitarà informació, cooperació i accés suficients de manera puntual i per escrit.

Així mateix, el Client es compromet a fer un bon ús dels materials, respectar la confidencialitat de les dades compartides i prendre les precaucions necessàries per permetre a PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. complir amb els seus compromisos, o en cas contrari, quedarem exempts de les nostres obligacions.​

11- RESOLUCIÓ

PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. podrà resoldre aquest Contracte prèvia notificació escrita si: 1) el preu no és pagat puntualment, en aquest sentit les parts pacten expressament que la manca de pagament total o parcial produirà la resolució del Contracte de ple dret; 2) el falsejament de dades relatives a la seva solvència; 3) la infracció de lleis sobre control de l'exportació; 4) l'existència d'un procés judicial contra el client en matèria d'insolvència patrimonial o en matèria d'assegurances o qualsevol altre comparable a aquests obert en altres ordenaments jurídics que permetin aquesta resolució; 5) el retard en el pagament anticipat de més de 14 dies.

Qualsevol part pot resoldre aquest Contracte si l'altra incompleix objectiva i reiteradament aquest acord i no remedia aquest incompliment dins dels 30 dies següents a ser requerida per escrit a l'efecte. PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. podrà optar per exigir l'execució de la seva obligació de pagar el preu i en qualsevol cas exigir ressarciment de danys i perjudicis.

12- PROPRIETAT INTEL·LECTUAL

Qualsevol dret de Propietat Intel·lectual derivat o en relació amb els Serveis prestats per PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. serà titularitat exclusiva de PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U.

El Client reconeix que, en cas d'infracció de drets de Propietat Intel·lectual de tercers, l'ús dels Productes o Serveis objecte d'aquests quedarà condicionat a l'obtenció per part de PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. d'una llicència del titular d'aquests drets en termes que permetin la sublicència dels mateixos al Client.

13- CONTROL D'EXPORTACIÓ

El Producte pot incloure tecnologia i programari sotmesos a lleis sobre control de l'exportació al país en el qual el Producte és lliurat o usat, que han de ser respectades pel Client. El Producte no es pot vendre, llogar o transferir a usuaris finals o països que es trobin restringits per aquestes lleis o usuaris implicats en armament de destrucció massiva o genocidi.

14- FORÇA MAJOR

No acceptem responsabilitat per demores (incloent lliurades o Serveis) causades per Força Major. En els casos de Força Major PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. tindrà dret a una pròrroga per a la seva execució. Si la causa durés més de 2 mesos, aquest acord podria ser resolt per qualsevol part, sense dret a compensació.

15- CONFIDENCIALITAT

La informació relativa als Productes i Serveis, la Propietat Intel·lectual o al negoci divulgades al Client o a PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. són per al seu ús exclusiu i únic, pel que tots dos estaran obligats a mantenir total confidencialitat en relació amb les dades i informació transmeses. El Client no podrà cedir aquesta informació o part de la mateixa a tercers sense el consentiment previ i per escrit de PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U.

Aquestes obligacions de confidencialitat subsistiran fins i tot després de finalitzar les seves relacions amb PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. El Client serà, per tant, responsable de qualsevol mal ús o filtració que es produeixi entre el seu personal o qualsevol tercer al qual hagi comunicat la informació esmentada.

16- PROTECCIÓ DE LES DADES

Els efectes del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la normativa de desenvolupament, PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. informa el Client que les dades de caràcter personal necessàries com a conseqüència de la sol·licitud de Contracte, transaccions i/o contractació de Productes i Serveis que tinguin lloc per qualsevol mitjà, així com els processos informàtics respecte de les dades ja registrades, seran incorporades a un fitxer creat sota la responsabilitat de PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U., autoritzant aquesta societat per al tractament d'aquestes dades. La recollida i el tractament citats tenen per finalitat el manteniment de la relació contractual establerta entre les parts, la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis prestats i l'adequació dels mateixos a les preferències i gustos dels Clients.

Així mateix, les dades del Client també podran ser utilitzades per a l'enviament d'informació tècnica, operativa o comercial sobre els diferents Productes i Serveis PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U., actualment i en el futur, directament a través d'ella o mitjançant tercers.

En cas de no estar interessat que les seves dades siguin tractades per a qualsevol d'aquestes finalitats, pot sol·licitar-nos que no utilitzem les seves dades per a això, exercint els seus drets d'accés, rectificació i cancel·lació mitjançant comunicació escrita a l'adreça de PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U.

Al facilitar les dades sol·licitades, el Client declara que les mateixes són certes, exactes i completes i autoritza expressament a PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. el tractament per als fins abans esmentats.

El Client podrà exercir gratuïtament els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant l'enviament d'una comunicació per escrit a PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U., a l'adreça Avinguda Alqueria de la Mina, 11. 46200 Paiporta (València) Espanya, haurà d'incloure el seu nom, cognoms, fotocòpia del seu DNI, un domicili a efecte de notificacions i indicar expressament el dret que vol exercir.

17- DRETS DELS CONSUMIDORS

Cap disposició d'aquest contracte afectarà de cap manera les disposicions d'ordre públic en matèria de drets dels consumidors.

18- JURISDICCIÓ I DETERMINACIÓ DE LA LLEI APLICABLE

Les Condicions Generals presents es regiran per la llei espanyola.

Per a la resolució de qualsevol dubte, discrepància o divergència que pogués sorgir en el compliment i interpretació del present Contracte, les parts es sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de València, amb renúncia a qualssevol altres que els poguessin ser d'aplicació.

19- INDEPENDÈNCIA I INTEGRACIÓ DE LES DISPOSICIONS

Si qualsevol disposició en aquestes Condicions Generals fos declarada invàlida o inaplicable per un Tribunal, la resta d'aquestes no es veurà afectada.

20- SUBCONTRATACIÓ I CESSIÓ

Cap de les parts pot cedir o transferir cap obligació o dret. No obstant això, PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. pot subcontractar les seves obligacions a tercers.

21- NECESSITAT DE FORMA ESCRITA

Les notificacions s'han de fer per escrit (a mà, per correu electrònic, fax o correu certificat) i enviades al representant legal de l'altra part.

22- INFORMACIÓ

El Client trobarà informació relativa a PLUG AND PLAY ENERGY S.L.U. i els seus procediments a la pàgina web www.pnp.energy ; Pot dirigir-se a aquesta pàgina per conèixer qualsevol actualització.

23- TEXT FEHACIENT

Hi ha versions d'aquestes Condicions Generals de Negoci en altres idiomes. En cas de contradicció, discrepància, litigi, etc. relatiu a la traducció, interpretació, compliment, validesa, continguts, etc. del present document, la versió en espanyol s'entendrà com l'única amb validesa legal.​